Varhany v Žižkově Poli již zase hrají

Vážení přátelé, milí farníci!

Jsme velice rádi, že jsme mohli slavit pouťovou bohoslužbu v Žižkově Poli za doprovodu nově opravených varhan, které na jejím začátku slavnostně požehnal administrátor naší farnosti P. Zdeněk Kubeš. Hudebně ji doprovodil prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog.

Na podzim v roce 2005 jsme si začali pohrávat s myšlenkou opravit zdejší varhany. Naše domněnky jsme konzultovali s organologem Národního památkového ústavu v Brně Dr. Petrem Koukalem. Ten si místní varhany prohlédl a potvrdil nám jejich poškození. Proto jsme se po domluvě s naším panem farářem rozhodli celou věc řešit.

Během roku 2006 jsme kompletovali všechny potřebné dokumenty, tzn. zajištění návrhů oprav, vyjádření diecézního organologa a schválení záměru na Památkovém úřadu v Havlíčkově Brodě. A v prosinci v tomtéž roce se uskutečnil první koncert, pořádaný Městem Přibyslav, jehož výtěžek byl darován na opravu varhan.

V polovině února letošního roku se sešla Varhanní komise, jejímž úkolem byl výběr varhanáře, který celou opravu uskuteční a koordinace celého projektu. Komise se shodla a vybrala varhanáře – pana Doubka, který se v polovině března pustil do práce.

Vyúčtování

Také bychom vás rádi seznámili s ekonomickou stránkou generální opravy těchto varhan. Na začátku byla celková částka oprav nástroje vyčíslena na 82 000,- Kč. Tato smluvená částka byla v konečné fázi dodržena.

Dne 28. dubna letošního roku se zde v katastru obce Žižkovo Pole uskutečnila veřejná sbírka formou přenosných kasiček – „dům od domu“ – a benefiční koncert v tomto kostele. Celková vybraná částka činila 47 530,50 Kč. Zastupitelstvo obce přislíbilo uhradit zbývající částku.

Poděkování

Je pravdou, že jsme celou akci takřka zaštiťovali, ale bez pomoci mnoha lidí, bychom se neobešli. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se nejvíce zasloužili o zdárné dokončení tohoto projektu.

–  Náš největší dík patří především panu Doubkovi za jeho práci a perfektní přístup.

–  Dále bychom chtěli poděkovat panu profesorovi Uhlířovi za jeho ochotu a odborný dohled nad celou opravou.

–  Jsme vděčni představitelům obce Žižkovo Pole za jejich podporu a finanční pomoc, za kterou jim děkujeme.

–  Také velice děkujeme všem, kteří se ochotně zapojili do obcházení s kasičkami „dům od domu“ při veřejné sbírce v katastru obce Žižkovo Pole dne 28. dubna 2007.

–  Upřímně děkujeme též rodině Křesťanových za pohotovost při všem, s čím bylo potřeba pomoci.

–  Děkujeme také paní Kotrchové a Šorfové za bezvadné uklizení kostela a kůru.

–  Srdečně děkujeme všem sponzorům nejen benefičních koncertů, jmenovitě: paní Laďce Havlíčkové a Irence Kuncové z Květinky, panu Jirkovi Křesťanovi, panu Aleši Valnerovi a všem zaměstnancům Kulturního zařízení města Přibyslav.

–  Díky všem pomocníkům za ochotu a obětavost. Děkujeme slečně Evě Štefové za kresbu obrázků a návrhů loga varhaníků; slečně Aničce Henzlové, paní Anně Šauerové, slečně Blance Štefové a paní Irence Málkové za pomoc s přípravou občerstvení pro vystupující na benefičních koncertech a jiných akcích; Vaškovi Henzlovi za webovou prezentaci průběhu dění kolem oprav varhan.

–  Další naše poděkování patří všem zaměstnancům regionálních médií za veškerou propagaci a též všem, kteří nám umožnili vystavení plakátů.

–  Děkujeme paní Marii Bártové a paní Anně Holcmanové za pomoc při správě financí.

–  V neposlední řadě patří velké díky všem, kteří věnovali dar na záchranu žižkovopolských varhan.

 

Děkujeme za veškerou pomoc a modlitby, velice si této podpory vážíme.

V Žižkově Poli 30. září 2007 u příležitosti pouti sv. Michaela, archanděla

Karel Březina & Marie Zrzavá