[metaslider id=11715]

Drazí farníci,
s přelomem starého a nového roku bývají spojeny velké oslavy, při kterých se setkávají přátelé a přejí si vše dobré do nastávajícího nového roku. Když si přejeme, nechtějme za každou cenu velké věci. Ke krásným přáním patří i obyčejná přání. Žijme rok 2010 drobnostmi, které dny a týdny přinesou a ze kterých budeme postupně skládat náš život. Přejme si lidskost a normalitu života. Přání můžeme vyjádřit modlitbou Tomáše Mora:

„Dej nám zdravé tělo, Pane, – a moudrost, jak s ním zacházet.
Dej nám zdravou soudnost, Pane, – ať vidíme, co je dobré a čisté,kdekoli.
Dej nám duši stále mladou, abychom nevzdychali a nereptali, – abychom nebrali příliš vážně své pošetilé malé „já“.
Prosíme tě, Pane, daruj nám humor a milost porozumět vtipu, – ať máme radost ze života a radost umíme druhým dát….“

Do nového roku nás vyprovázejí slova Lukášova evangelia. Lukáš, který ve svém podání vychází z toho, jak Maria o všech událostech rozvažovala a uchovávala je ve svém srdci, nám umožňuje rozpoznat lidskou blízkost, mateřskou něhu a srdečnost Panny Marie. Nový rok začínáme s Pannou Marií, která je Boží Matkou a zároveň i naší Matkou. Celé generace našich předků s velkou láskou lnuly k Panně Marii, o čemž svědčí velký počet chrámů zasvěcených Panně Marii. Ve vztahu k Panně Marii nemá jít o sentimentální zbožnost, ale o vztah k té, která svou živou víru projevovala v každodenním životě. Od Panny Marie se máme učit rozjímat o Božím slově a uchovávat je ve svém srdci. Platí zvlášť v současném světě, ze kterého se vytrácí vztah, protože se vše automatizuje a racionalizuje, takže se člověk stává zákazníkem nebo klientem, který vše obdrží po předložení platební karty.

Se začátkem nového roku je spjato ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho krátká rekapitulace.

 • V roce 2009 přijalo křest 25 dětí. Je to o 6 křtů méně než v předcházejícím roce.
 • Oproti pokřtěným je zde počet církevních pohřbů. Těch bylo v tomto roce 34. Je zde nárůst o 14 pohřbů. Poprvé za dobu svého působení v přibyslavské farnosti musím se smutkem konstatovat, že počet pohřbů převýšil počet křtů. Začínám tak více rozumět významu slov, která hovoří o tom, že v některých farnostech kněz už pouze pohřbívá.
 • Svátost pomazání nemocných přijalo 58 osob, což je o 3 méně než v roce 2008. Na tomto místě vás povzbuzuji k tomu, abyste se nebáli zavolat k nemocným kněze, zvláště než jdou do nemocnice.
 • Církevní sňatek v našem kostele uzavřelo 11 párů snoubenců. Počet sňatků narostl ve srovnání s uplynulým rokem o 7.
 • První svaté přijímání přijalo 14 dětí. Oproti roku 2008 je zde pokles o 6 prvokomunikantů. Toto číslo dokládá, že v některých případech jsou sliby rodičů, které dávají při udělování křtu, nepravdivé.
 • Svátost biřmování, která byla ve farnosti udělována po pěti letech, přijalo 55 biřmovanců. V roce 2004 přijalo svátost biřmování 53 biřmovanců.
 • Z větších investičních akcí byla dokončena oprava ohradní zdi kolem areálu fary a z části byl vydlážděn vjezd do areálu fary. Zpráva o hospodaření farnosti bude zveřejněna v měsíci lednu.

Závěrem vám, vážení farníci, děkuji za vše dobré, co jste během uplynulého roku pro farnost vykonali.

 • Děkuji panu kaplanovi, otci Pavlovi, jako svému nejbližšímu spolupracovníkovi, za pomoc při duchovní správě farností.
 • Děkuji členům Pastorační a Ekonomické rady farnosti za jejich pomoc v ekonomických záležitostech a při pastoraci farnosti.
 • Panu kostelníkovi, ministrantům za jejich službu u oltáře.
 • Poděkování patří také varhaníkům za jejich obětavou službu, chrámovému sboru a skupině Cum Laude.
 • Děkují animátorům, kteří vedli skupiny dětí a mládeže.
 • Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při údržbě, opravě,výzdobě, úklidu kostela a fary.
 • Děkuji všem dárcům, kteří věnovali finanční nebo hmotné prostředky farnosti.

Využívám této příležitosti, abych se omluvil všem, kterým jsem svým slovem nebo jednáním ublížil či je poškodil. Prosím Pána Boha i vás za odpuštění.

Do nového roku vstupujeme s Marií, Josefem, pastýři, s mudrci a řadou nesčetných a nepatrných ctitelů novorozeného dítěte, kteří v průběhu věků přijali tajemství vtěleného Božího Slova. Dovolme tomu, který se stal člověkem, aby zazářil v našich srdcích, rozzářil a rozehřál naše domovy, přinesl klid a naději do našeho města i do celého světa. To je mé přání vám do nového roku. Přání, které se stává pokornou a důvěřivou modlitbou k Dítěti Ježíši, aby jeho světlo zažehnalo každou temnotu z vašich životů a naplnilo vás láskou a pokojem. Bůh, který v Kristu rozzářil tvář svého milosrdenství, kéž vás nasytí svým štěstím a učiní vás posly své dobroty. Šťastný nový rok vám všem!

P. Z. Kubeš

Pastorační plán na měsíc leden

 • 9.1. Tříkrálová sbírka
 • 10.1. setkání žen na faře
 • 14.1. biblická hodina
 • 17.1. setkání manželů na faře
 • 23.1. 3. benefiční farní ples
 • 24.1. ekumenická bohoslužba
 • 30.1. duchovní obnova pro farnost

Vůně zimy

Voní taky zima? Jaro, léto, podzim – ty voní. Jsou přece plné probouzení přírody, kvetení, zrání. Ale zima? Dříve výstižně nazývaná „Morana,“ ta už té vůně asi moc nevydává. On ty venkovní vůně buď mráz zaková ledovým kladívkem, nebo jě sníh zasype bílou peřinou. Zkusme však přece zalovit ve vzpomínkách na dětství a to by v tom byl čert, abychom si něco nevybavili.

Když jsme se takhle k večeru vraceli z klouzačky, z každé chalupy stoupal kouř. Topilo se většinou dřevem a bylo-li jasno, stoupal pěkné vzhůru a voněl večerem. Už jsme se těšili do teplé seknice a rádi jsme svlíkli promrzlé boty a rukavice. Babička nalila z kamnovce do lavoru teplou vodu, abychom si vyhřáli nohy a už jsme se ohlíželi po jídle. A jak nám voněla na plotně bramboračka s houbami, nebo kafe a topinky. A jak nám chutnalo! Když pak dědiček přinesl z půdy jablíčka, rozložil je na pekáč a dal píct do trouby, to bylo za chvíli vůně. Posypané skořicovým cukrem, co se tomu vyrovná? Nebo jak voní v zimě chlív. Skutečné voní !! Alespoň ve vzpomínkách. Když v zimě tatínek krmil a my šly za ním, rychle jsme musely zavřít dveře, aby na dobytek nešel mráz. To se hned úplné „zahulilo“ v chlívě párou. Ale bylo tam teplicko, voněla řezanka, seno i otruby. Sláma na podestlání byla jako zlatá a taky voněla. Líhaly na ní kočky, které čekaly, až přijde maminka dojit a hned jim do misky naleje čerstvé mlíko. A taky voňavé. Nekrmilo se žádnou slláží, z ničeho nebyla cítit nepříjemná kyselina. Ani z toho hnoje!

V létě jsme trhaly lipový i bezový květ a babička jej sušila na čaj. V zimě jsme jiný nepily. Slazený medem. Pouze tatínkovi a dédíčkovi se občas „vylepšil“ rumem, aby se zahřáli ještě víc. Měli „privilegia“ s rumovou vůní. A což vůně Vánoc, kterou má pouze tohle jediné období. Nejkrásnější vůně z celého roku a patří jenom zimě!

Co by to bylo za zimu, kdyby v ní chyběla vůně zabijaček? Ta kdysi také patřila jenom paní Zimě. Kdo by tenkrát zabíjel v létě? Za prvé na to nebyl čas a za druhé nebyly žádné mrazáky. Takže nejprve nastala doba, kdy se pekla buchta do jitrnic, vařily se kroupy, loupal se česnek a cibule, pekly se bábovky a buchty (protože řezník je jedl rači než maso), aby byly k tomu čaji s rumem. Všechno muselo být připravené na den „D“. Pak už voněly polívky, ovar, jitrnice, jelita, škvarky a nakonec uzené. Kdo by odolal? A já bláhová myslela, že zima žádné vůně neměla. Tehdy přece všechno tak vonělo! Bylo to naše dětství, kde byla laskavá maminka a přísný tatínek (nebo obráceně), babička se svou širokou zástěrou i srdcem a dědiček, který by pro vnoučata snesl modré z nebe.

Jsou čtyři roční období. Prolínají se často jedno do druhého, ale přesto má každé svůj typický ráz, krásu a odlišnost. Kdo je vnímavý, pozná, že Stvořitel moudře myslel na všechno.

Marie Voralová

Nový rok

Jaký bude ten nový rok, do kterého jsme právě vstoupili, to nevíme. Ale vždy jej začínáme s důvěrou, že bude jistě lepší a úspěšnější, než ten minulý. Taková už je lidská povaha, že stále touží po lepším, po více štěstí. Projevem těchto tužeb jsou novoroční blahopřání, které svým přátelům projevujeme mnoha způsoby. Naši předkové si právali: Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Boží požehnání.

Po probdělé silvestrovské noci bylo jistě hodné těch, kteří Nový rok prospali. Křesťané by mezi ně patřit neměli. Je potěšující, že každým rokem přibývá těch, kdo o půlnoci na přelomu obou roků místo zábavy, televize nebo alkoholu dávají přednost modlitbě ve snaze, aby první vteřiny a minuty roku patřily Tomu, kdo nám je dává, od Něhož všechno pochází a k Němuž má všechno směřovat.

Pán Ježíš často říkal: „Pokoj vám!“ Ta slova ať platí zvláště v celém novém roce nám všem. Ať všichni rozvadění se usmíří. Pokoj vám. Ať se naše města a vesničky promění v klidné oázy štěstí a radosti z požehnané práce. Ať naše měs¬ta a vesničky zní pokojnou a ra¬dostnou písní, aby se i celá naše země stala natrvalo zemí míru mezi všemi národy světa. Nejživější a stálá vzpomínka z dětství je vzpomínka na ma¬minku. Maminka je zdrojem bezpečí a lásky. Na Nový rok byl svátek Matky Boží Panny Marie a my všichni jsme jejími dětmi. Proto se všichni cítíme pod její ochranou v bezpečí a všichni pociťujeme její lásku. Co nám nový rok přinese, nevíme. Ale v každém případě bychom si měli najít dostatek času ktomu, abychom posvěcovali svůj život křesťanskou vírou a láskou. Svatý apoštol Pavel napsal: „Vím, že těm, kteří milují Boha, všechno pomáhá k dobrému. A je-li s námi Bůh, kdo proti nám?“

Podle K.Filipa upravil Vladimír Janáček

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v měsíci dubnu 2009.

4.1. 7:30 Za rod Fišarů, Půžů a Palečků
5.1 18:00 Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků
6.1. 8:00
18:00
7.1. 18:00 Za rodinu Peřinovu a Bohuslava Solničku
8.1. 18:00 Za + Emila Zicha, syna Miroslava a duše v očistci
9.1. 7.00 Za Jiřiinu Šenkýřovu a její rodinu
10.1 8:00
9:30
18:00
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Na poděkováni za 80 let života
Za farnost
11.1. 7:30 Za rod Sobotků a Roseckých
12.1. 18:00
13.1. 7:30
18:00
VESNICE
14.1. 18:00
15.1. 18:00 Za + rodiče Fišarovy a Slámový
16.1. 7:00 Za + rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a oboje rody
17.1. 8:00
9:30
11:00
Za farnost
Za + Jana Tonara a rodiče
STŘÍBRNĚ HORY
18.1. 7:30  
19.1. 18:00 Za + rodiče Kárnlkovy, rody z obou stran a duše v očistci
20.1. 7:30
18:00
Za + Jindřicha Martinka
VESNICE
21.1. 18:00 Za + Jana a Marii Pometlovy, syny Karla a Jana a duše v oč
22.1 18:00 Za + Annu a Josefa Vlčkovy
23.1. 7:00 Za + P. Karla Filipa, rodiče, sourozence a duše v očistci
24.1 8:00
9:30
18:00
Za + Václava Matějíčka
Za + manžele Strašilovy a jejich tři syny
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
25.1. 7:30 Za farnost
26.1. 18:00 Mše svatá nebude
27.1. 7:30
18:00
VESNICE – Mše svatá nebude
28.1. 18:00 Mše svatá nebude
29.1. 18:00 Za + Františka Šímu a rodiče
30.1. 16:30 Na poděkováni za prokázaná dobrodiní s prosbou
31.1. 8:00
9:30
18:00
Za + Zdeňka Hrubého, rodiče, sourozence a celý rod
Za + rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich syny a vnuka Lukáše
Za farnost

Změna bohoslužeb vyhrazena.

74 comments

www.diplom4you.net

Внутри Москве купить аттестат – это практичный и оперативный способ достать нужный запись лишенный дополнительных трудностей. Большое количество организаций продают сервисы по созданию и продаже свидетельств разных образовательных институтов – diplom4you.net. Ассортимент дипломов в столице России огромен, включая документы о академическом и среднем ступени учебе, свидетельства, дипломы колледжей и академий. Главное плюс – способность получить свидетельство Гознака, гарантирующий подлинность и высокое качество. Это гарантирует специальная защита ото подделки и позволяет использовать свидетельство для различных целей. Таким способом, покупка аттестата в столице России является важным достоверным и эффективным решением для данных, кто стремится к процветанию в сфере работы.

www.diplomkupit.org

Приобрести диплом магистра – это шанс оперативно завершить бумагу об образовании на бакалаврской уровне безо излишних забот и расходов времени. В Москве предоставляется различные вариантов подлинных свидетельств бакалавров, гарантирующих удобство и легкость в получении.

www.diplomex.com

В современных условиях сложно сделать перспективное будущее обеспеченных без академического образования – diplomex.com. Без высшего уровня образования устроиться на должность с приличной оплатой труда и привлекательными условиями практически невозможно. Множество людей, узнавших о подходящейся вакансии, приходится от нее отказаться, не имея требуемого документа. Однако ситуацию можно преодолеть, если купить диплом о высшем уровне образовании, стоимость которого будет подъемная в сравнивание со стоимостью обучения. Особенности покупки диплома о высшем образовании Если индивидууму потребуется лишь демонстрировать документ своим, вследствие того, что они не удалось им закончить учебу по каким-либо причинам, можно заказать недорогую топографическую копию. Однако, если его придется показывать при нахождении работы, к вопросу стоит подходить более серьезно.

diplomguru.com

В нашей компанииhttps://diplomguru.com вы можете приобрести настоящие дипломы на государственном бланке Гознак по очень низкой цене.

kupit-diplom1.com

Заключение образовательного документа обязательно для трудоустройства на позицию. Иногда случаются ситуации, когда диплом, полученный ранее не подходит для области трудоустройства. Покупка документа об образовании в Москве разрешит этот вопрос и гарантирует успешное будущее – https://kupit-diplom1.com/. Существует много причин, приводящих к приобретение диплома в Москве. После нескольких лет работы повдруг может понадобиться диплом университета. Работодатель может изменить требования к сотрудникам и заставить принять решение – взять диплом или потерять работу. Очное обучение вызывает затраты времени и усилий, а заочное обучение — требует дополнительные финансовые средства на сдачу экзаменов. Ð’ подобных случаях более выгодно купить готовый документ. Если у вас уже есть опыт в выбранной сфере и научились необходимым навыкам, нет необходимости затрачивать время на обучение в университете. Плюсы покупки диплома включают мгновенное изготовление, абсолютное совпадение с оригиналом, доступную цену, гарантированное трудоустройство, самостоятельный выбор оценок и удобную доставку. Наша компания предлагает возможность каждому человеку получить желаемую работу. Цена изготовления свидетельств доступна, что делает доступным этот вид услуг для всех.

fear of god clothing

My wife and i have been absolutely joyful Louis could deal with his researching by way of the ideas he received from your blog. It is now and again perplexing just to choose to be giving freely tactics which often other people could have been selling. And now we remember we have got the website owner to be grateful to for this. The main explanations you have made, the easy site navigation, the relationships you assist to instill – it’s most awesome, and it is helping our son in addition to us recognize that this theme is cool, which is exceedingly essential. Thank you for all!
fear of god clothing https://www.fearofgodoutlet.com

jordan

I simply wished to say thanks once again. I’m not certain the things I would have used without these tips documented by you on such a theme. It truly was a distressing scenario for me, but viewing this skilled strategy you processed that made me to cry over fulfillment. Now i’m grateful for this information as well as sincerely hope you are aware of a powerful job you were doing training most people using a blog. Probably you have never come across any of us.
jordan http://www.jordanshoesstore.us.com

goyard outlet

Thanks so much for providing individuals with such a pleasant opportunity to read critical reviews from this blog. It’s usually very brilliant plus packed with a good time for me and my office peers to search your web site minimum three times a week to read the fresh issues you will have. And indeed, I’m usually satisfied with all the fabulous hints you give. Selected 4 tips in this post are undoubtedly the very best we have all ever had.
goyard outlet http://www.goyardshandbag.com

cheap jordans

I in addition to my buddies have already been reviewing the great tactics from your web blog and then I had a horrible feeling I never expressed respect to the blog owner for them. Most of the ladies had been for that reason glad to see them and have undoubtedly been taking advantage of them. Many thanks for really being really accommodating and then for figuring out certain perfect guides most people are really desperate to know about. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.
cheap jordans http://www.cheapjordan.us

kd 12

A lot of thanks for your own labor on this web site. My mum takes pleasure in getting into research and it’s really simple to grasp why. We know all relating to the compelling method you convey very helpful information via the website and as well cause contribution from some others on that content plus our favorite simple princess is now starting to learn a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. Your carrying out a terrific job.
kd 12 http://www.kd12.org

golden goose

I precisely wished to thank you very much once more. I’m not certain what I could possibly have accomplished in the absence of the aspects contributed by you over this situation. It became a traumatic dilemma in my view, however , observing the specialized tactic you solved that forced me to cry over contentment. I’m just happy for your service and then sincerely hope you really know what an amazing job you were carrying out training other individuals by way of your web blog. I am certain you haven’t got to know any of us.
golden goose http://www.goldengooseoutletus.com

off-white

Thank you for each of your labor on this web site. My mother really likes engaging in research and it’s easy to understand why. We all notice all of the dynamic medium you render simple suggestions on this website and even increase participation from some others on that theme and my princess has been understanding so much. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one conducting a good job.
off-white https://www.off-whites.us

off white clothing

I precisely desired to thank you so much yet again. I’m not certain the things that I would’ve undertaken without the points shown by you relating to this area. Previously it was a traumatic issue for me, but considering the professional avenue you handled that took me to leap for contentment. I’m happier for the guidance and in addition hope that you recognize what an amazing job you are always accomplishing training the others via your website. I am certain you haven’t got to know all of us.
off white clothing http://www.off-whiteclothing.us.org

kyrie 8

There are some interesting closing dates in this article but I don抰 know if I see all of them heart to heart. There’s some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as effectively
kyrie 8 http://www.kyrie8shoes.com

jordan outlet

Can I simply say what a relief to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how to deliver an issue to mild and make it important. Extra individuals have to learn this and perceive this side of the story. I cant believe youre not more common because you positively have the gift.
jordan outlet http://www.air-jordan.us.com

fear of god essentials hoodie

Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?however what can I say?I procrastinate alot and not at all seem to get something done.
fear of god essentials hoodie http://www.fearofgodhoodie.com

cheap jordans

I am usually to running a blog and i actually admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your website and maintain checking for new information.
cheap jordans http://www.cheapjordanss.us.com

Jordan Travis Scott

You made some respectable points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will associate with with your website.
Jordan Travis Scott http://www.travisscotjordan.com

yeezy boost 350 v2

Can I just say what a reduction to find someone who truly knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know find out how to deliver a problem to light and make it important. Extra individuals have to read this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre no more popular because you undoubtedly have the gift.
yeezy boost 350 v2 http://www.adidasyeezyboost350.us.com

off white

A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little evaluation on this. And he in fact purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you develop into expertise, would you mind updating your weblog with more details? It is extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog post!
off white http://www.off-whiteoutlet.us.com

kyrie 7 shoes

Can I just say what a relief to find someone who truly knows what theyre talking about on the internet. You definitely know methods to carry an issue to light and make it important. More individuals must read this and understand this facet of the story. I cant consider youre no more fashionable since you positively have the gift.
kyrie 7 shoes http://www.kyrie7shoes.us

michael jordan shoes

I discovered your weblog web site on google and examine a couple of of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to studying extra from you afterward!?
michael jordan shoes http://www.michaeljordanshoes.us.com

westbrook shoes

An fascinating dialogue is worth comment. I feel that you need to write more on this topic, it might not be a taboo subject but usually people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
westbrook shoes http://www.russellwestbrookshoes.us

golden goose running shoes

I have to express my love for your kind-heartedness for men and women who should have help on this important question. Your very own commitment to passing the solution all through appears to be really informative and has in every case allowed guys and women just like me to realize their targets. Your own important help signifies so much a person like me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.
golden goose running shoes http://www.goldengoosedeluxebrand.us.com/running-c-19_28

gap yeezy

Nice post. I learn something tougher on totally different blogs everyday. It can at all times be stimulating to learn content material from other writers and follow just a little something from their store. I抎 want to make use of some with the content on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l offer you a link in your internet blog. Thanks for sharing.
gap yeezy http://www.gaps.us.com

travis scott jordan

There are some fascinating time limits in this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly
travis scott jordan http://www.jordantravisscott.com

bape

You made some decent points there. I regarded on the internet for the difficulty and found most individuals will go together with together with your website.
bape http://www.abathingapeofficial.com

kd shoes

Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and certainly not appear to get one thing done.
kd shoes http://www.kd15shoes.com

off white

This site is really a stroll-via for the entire data you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and also you抣l definitely discover it.
off white http://www.off-whiteclothing.us.com

golden goose leopard sneakers

I am only commenting to make you be aware of of the notable discovery my child went through going through your web page. She noticed a good number of issues, including what it’s like to possess a marvelous coaching style to make the rest with ease have an understanding of certain complicated subject matter. You really did more than people’s expectations. Thank you for presenting these priceless, dependable, informative not to mention fun guidance on the topic to Lizeth.
golden goose leopard sneakers http://www.goldengooseonlinestore.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=leopard

kobe shoes

You made some decent points there. I appeared on the web for the issue and located most people will go along with with your website.
kobe shoes http://www.kobe.us.com

gap yeezy

I抦 impressed, I have to say. Actually rarely do I encounter a weblog that抯 both educative and entertaining, and let me let you know, you might have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my search for something referring to this.
gap yeezy http://www.gapyeezy.org

jordan shoes

You must participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will suggest this site!
jordan shoes http://www.jordan4.us.com

bape hoodie

Can I just say what a aid to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know how you can bring a problem to gentle and make it important. More individuals must read this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more well-liked since you definitely have the gift.
bape hoodie https://www.bapesoutlet.com

curry shoes

That is the right weblog for anyone who needs to find out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you (not that I actually would want匟aHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great!
curry shoes http://www.curry9.us

off white

I found your blog website on google and check just a few of your early posts. Continue to keep up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to reading extra from you afterward!?
off white https://www.offwhitesoutlet.com

golden goose sneakers men

I truly wanted to jot down a small message to be able to thank you for those magnificent advice you are showing on this site. My time-consuming internet investigation has now been paid with good quality points to share with my companions. I ‚d state that that most of us site visitors are truly blessed to exist in a superb community with very many perfect individuals with helpful guidelines. I feel truly privileged to have seen your entire weblog and look forward to really more entertaining times reading here. Thanks a lot again for all the details.
golden goose sneakers men http://www.goldengoosesneakerssale.us.com/sneakers-c-4_5

nike sb

Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this additionally ?taking time and actual effort to make a very good article?but what can I say?I procrastinate alot and in no way seem to get something done.
nike sb http://www.sbdunk.us

kyrie irving shoes

After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you’ll be able to take away me from that service? Thanks!
kyrie irving shoes https://www.kyrieirving-shoes.us.com

pg shoes

You made some first rate factors there. I appeared on the internet for the problem and located most individuals will go together with along with your website.
pg shoes http://www.paulgeorgeshoes.us.com

supreme new york

I抦 impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me let you know, you could have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is one thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled across this in my search for something referring to this.
supreme new york http://www.supremenewyork.us.com

supreme outlet

Aw, this was a very nice post. In thought I wish to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make a very good article?however what can I say?I procrastinate alot and certainly not seem to get one thing done.
supreme outlet https://www.supremeoutlet.us.com

hermes outlet

Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I’m experiencing subject with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx
hermes outlet http://www.hermesbagsonline.com

supreme clothing

I’m usually to running a blog and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and preserve checking for new information.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.us.com

bapesta

There are actually loads of particulars like that to take into consideration. That is a nice point to carry up. I supply the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up where the most important thing shall be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I’m sure that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the impact of only a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.
bapesta http://www.bape-shoes.com

off white clothing

After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you can remove me from that service? Thanks!
off white clothing http://www.offwhiteoutlet.us.org

golden goose shoes sale

I would like to point out my respect for your kindness in support of men who actually need help with that concern. Your real dedication to passing the solution throughout has been wonderfully invaluable and have always made many people just like me to realize their goals. Your insightful suggestions implies a lot to me and substantially more to my peers. Regards; from all of us.
golden goose shoes sale http://www.goldengooseoutletstore.com

bapesta

Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to seek out anyone with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is needed on the web, someone with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the internet!
bapesta http://www.bapesta.us.com

goyard store

Good post. I be taught something more challenging on completely different blogs everyday. It is going to always be stimulating to learn content material from other writers and apply somewhat something from their store. I抎 choose to use some with the content on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l offer you a hyperlink in your net blog. Thanks for sharing.
goyard store http://www.goyardsstoreonline.com

hermes

Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx
hermes http://www.hermes-handbags.us.com

jordan outlet

A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he actually purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If attainable, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more details? It is extremely useful for me. Large thumb up for this blog publish!
jordan outlet https://www.air-jordanoutlet.com

bape

I抦 impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you have got hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is something that not enough persons are speaking intelligently about. I am very joyful that I stumbled across this in my seek for one thing regarding this.
bape http://www.bapesonline.com

ggdb

I am also writing to make you be aware of of the exceptional discovery my cousin’s girl encountered viewing yuor web blog. She learned numerous pieces, with the inclusion of what it is like to have an excellent giving mood to let other people quite simply gain knowledge of some extremely tough subject matter. You really exceeded people’s desires. I appreciate you for delivering these precious, dependable, edifying and as well as unique guidance on the topic to Kate.
ggdb http://www.goldengoosesstore.com

goyard outlet

After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any means you’ll be able to take away me from that service? Thanks!
goyard outlet http://www.goyard-outlet.com

palm angels

There are some fascinating closing dates on this article however I don抰 know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as properly
palm angels http://www.palmangels-clothing.com

off white

I抦 impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the issue is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled throughout this in my seek for one thing referring to this.
off white http://www.offwhitesonline.com

yeezy

An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he in truth bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you become expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s highly helpful for me. Large thumb up for this weblog put up!
yeezy http://www.yeezyboost380.us.com

Petr

Jsem rád, že farnost spolu s městem Přibyslav zorganizovala přednášku Duchovní alternativa. Ještě jednou díky!

Radomir Novy

Náhodou jsem narazil na web této farnosti a musím se přiznat, že také patřím mezi rodiče, kteří si přejí, aby jejich děti byly pokřtěné, ale dívají se velmi skepticky na cíle i možnosti „náboženské výchovy“. Pravda, nejsem z nejmladších, takže nevím, jaká je dnešní situace, ale dodnes si vzpomínám velmi živě na své „první svaté přijímání“, ke kterému jsem byl donucen svými rodiči, navíc z důvodů spíše tradičních a estetických – přáli si, abych mohl míst svatbu v kostele. A samotné přijetí svátostí pro mě rozhodně nebylo setkáním s odpouštějícím a sebedarujícím se Kristem, ale směs švejkování a naprosto zbytečného sebeponižování, vzbuzování lítosti nad drobnostmi, které už nemělo smysl tehdy řešit a kterým se dnes musím jen smát. Všechny moje děti jsou dnes dospělé a „praktikující“, svátost oltářní přijaly poprvé až u příležitosti svého biřmování a myslím si, že tak je to správně. Dovoluji si tvrdit, že vše, co jsem u křtů svých dětí slíbil, jsem i splnil, možná dokonce lépe než ti, kdo svým potomkům dopřáli procházet se v kostele v nových svátečních šatičkách a tím svoje povinnosti považovali za splněné, protože náboženství přece patří k dětství, k době, kdy člověk ještě nic neví ani o světě, ani o vině ani o Bohu.

Jana Miškovská

Poslala jsem Vám e-mail. Jana

Petr

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se mohu do Ekumenické Bohoslužby 24.1. aktivně zapojit.
Díky za odpověď
Petr

Odpovědět