[metaslider id=11715]

Myšlenka na neděli (www.paulinky.cz)

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí.

Sk 2,1-11

Liturgi@ on-life

V prvním čtení ze Slavnosti seslání Ducha svatého určitě neunikne naší pozornosti působivé líčení toho, co se událo mezi apoštoly shromážděnými v Jeruzalémě v den Letnic, a zvláště schopnost mluvit cizími jazyky, kterou byli u této příležitosti obdařeni. (Možná si povzdechneme, jak moc by se podobný dar hodil i nám!) Může se však stát, že nám unikne ještě jedna skutečnost – sice méně nápadná, ale neméně důležitá: množství těch, kteří se sběhli a ohromeni i užaslí slyšeli z úst apoštolů svou vlastní mateřštinu. Fakt, že kolem apoštolů se rázem sběhli Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, ti, kteří připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové, všichni ti, kdo byli otevřeni poselství o velkých Božích skutcích, je také důležitým darem Ducha svatého, bez něhož by samotný dar jazyků zůstal asi málo platný (a možná i zcela neobjevený). Pokud se nám tedy bude při letošní Slavnosti seslání Ducha svatého zdát, že my opět odcházíme „s prázdnou“, protože nás Boží Duch zase ničím speciálním neobdaroval, stojí za to otevřít oči pro ty okolnosti našeho života, které se nám jeví jako zcela „vedlejší“. Možná právě v nich a díky nim zjistíme, že darů Ducha svatého vůbec není málo – ani v nás, ani kolem nás.

0 comments

Odpovědět