[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Při odchodu z kostela si oprávnění voliči vyzvednou volební lístek. Všechny potřebné informace jsou na lístku.
  • Po mši svaté jsou účastníci bohoslužeb zváni do farní stodoly na oslavu posvícení kostela a na kolaudaci oprav hospodářských budov. Občerstvení je zajištěno (svařené víno).
  • Pondělím počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na 18.00 hod.
  • Na úterý připadá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude sloužena v 17.00 hod. V 18.00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově. Od 16.00 hod. možnost svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve farním listě.
  • Ve čtvrtek na závěr mše svaté adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek navštíví kněz nemocné. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. Přítomnost P. Staříka bude odvislá od jeho zdravotního stavu. V 18.00 hod. mše svatá
  • V sobotu při mši svaté v 8.00 hod. bude společné udělována svátost pomazání nemocných. Po mši svaté jsou všichni účastníci mše svaté zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím mladé ženy o přípravu cukroví pro účastníky mše svaté.
  • V zákristii odevzdávejte vyplněné lístky se jmény zemřelých, které poneseme v obětním průvodu v den památky na věrné zemřelé.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na misie vynesla částku 27 630 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
  • Děkujeme ženám za cukroví, které připravily na dnešní slavnost.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
31.10. 2010
SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Františka Beneše a ten rod
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a duše v očistci
Pondělí
1.11. 2010
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
8.00 hod
14.00 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Pohřeb paní Marty Viskupové
Za rod Dostálů a Dočekalů
Úterý
2.11. 2010
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
17.00hod Za všechny zemřelé
Středa
3.11. 2010
7.30 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Kamarádovy a rod Štukhejlů
Pohřeb paní Jarmily Kotrchové v Žižkově Poli
OLEŠENKA
Čtvrtek
4.11. 2010
PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
18.00 hod. Za Jana a Růženu Dejmalovy
Pátek
5.11. 2010
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.00 hod. Za rodiče Sobotkovy a rod Pátků
Sobota
6.11. 2010
7.00 hod.
14.00 hod.
Za nemocné
Neděle
7.11. 2010
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Karla Smejkala, dceru Marii, vnučku, rod Fišarů, Smejkalů a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět