Biřmování

BIŘMOVÁNÍ

Je svátostí „křesťanské dospělosti“. Je posilou pro křesťana, aby dokázal svým životem svědčit o Boží lásce lidem, s nimiž se bude na životních cestách setkávat. Církev věří, že biřmovaný člověk dostává okamžikem biřmování dar Ducha sv., aby v sobě rozvíjel křestní milost. Tato nepřerušená tradice nalézá na Východě i na západě svůj základ v Písmu svatém.

„Pavel na ně vložil ruce a sestoupil na ně Duch svatý, takže mluvili neznámými jazyky a pod vlivem vnuknutí…“ (Sk)

Vkládání rukou je symbolem předávání moci a je pokládáno v katolické tradici za prvopočátek svátosti biřmování. Svátost biřmování je také, stejně jako křest, nezrušitelným znamením. Tato svátost biřmovaného dokonaleji spojuje s církví, obdařuje ho zvláštní silou. Dotyčný je povolán k prorocké službě v církvi, aby hlásal radostnou zvěst všem lidem. K této službě biřmovanec dostává i rozmanité duchovní dary, které mu pomáhají uskutečnit jeho povolání. Biřmování uděluje zpravidla biskup.

Tato svátost se uskutečňuje vkládáním biskupovy ruky na biřmovance, pomazáním olejem na čele a formulí: „Přijmi pečeť Ducha svatého“.

Biřmování může přijmout každý pokřtěný. Ožehavým problémem však je nejvhodnější věk k přijetí této svátosti. V dnešní době se stále více přikláníme k věku dospívání. Tato svátost by měla reflektovat dobu přechodu od dítěte k dospělému. Je třeba mít však na paměti, že není možné zaměňovat dospělost víry s dospělostí přirozeného života. I v dětství člověk může získat dokonalost duchovního věku.

Na tuto svátost je třeba se připravit. Tato formace by neměla být jenom rozumová nebo nauková, ale má být více založená na zkušenosti.

Podmínky

· křest

· věk – minimálně čtrnáct let

· kmotr – již biřmovaný

· příprava probíhá pod vedením kněze jedenkrát za čtrnáct dní po dobu několika měsíců

Příprava v naší farnosti je jednou za pět let. Začátek další přípravy je předběžně stanoven n leden 2009.

Biřmování v naší farnosti bylo naposledy 6. června 2004, kdy z rukou otce biskupa Dominika Duky přijalo tuto svátost křesťanské dospělosti 53 věřících